Search
dealers
Dealer Login
Home » About » News » Barotavas liellopiem Latvij?

Barotavas liellopiem Latvij?

Barotavas liellopiem Latvija SIA "Zapagromash" piedava dalitaji "boss" Latvijas lauksaimniekus. Aprikojums ir razots Baltkrievija. To var iegadaties Latvija. Cenas barotavas vispievilcigaka. Uznemums mekle dileriem Latvija. SIA "Zapagromash" piedava lieliskus apstaklus sadarbibai. Uznemums tika dibinats 1999.gada Baltkrievija. Katru gadu "Zapagromash" razo vairak neka 650 barotavas (maisitaju). Tas ir lielakais razosanas Austrumeiropa. Tehnika darbojas Baltkrievija, Krievijas, Ukrainas, Kazahstanas, Uzbekistanas, Kirgizstanas, Armenijas, Azerbaidzanas, uc Panemiens ir izgatavots no Eiropas sastavdalam. Liela vertiba. Mes piedavajam labako cenu barotavas Latvija. Metode darbojas ar jebkuru traktoriem. Uznemums piedava visplasako liniju barotavas. 

SIA "Zapagromash" razo: - Barotavas ar horizontalam skruvem tilpumu 12 m3 un 15m3 ar kausu iekraveju vai kuteris 
- Barotavas ar vertikalam skruvem 6 m3, 11m3, 14m2, 16m3, 18m3, 21m3 


Ko nopirkt barotavas zvanit +375 29 623-70-01

 

SIA "Zapagromash" pied?v? dal?t?ji "boss" Latvijas lauksaimniekus. Apr?kojums ir ra?ots Baltkrievij?. To var ieg?d?ties Latvij?. Cenas barotavas vispievilc?g?k?.Uz??mums mekl? d?leriem Latvij?. SIA "Zapagromash" pied?v? lieliskus apst?k?us sadarb?bai.

Uz??mums tika dibin?ts 1999.gad? Baltkrievij?. Katru gadu "Zapagromash" ra?o vair?k nek? 650 barotavas (mais?t?ju). Tas ir liel?kais ra?ošanas Austrumeirop?.Tehnika darbojas Baltkrievij?, Krievijas, Ukrainas, Kazahst?nas, Uzbekist?nas, Kirgizst?nas, Arm?nijas, Azerbaid??nas, uc Pa??miens ir izgatavots no Eiropas sast?vda??m. Liela v?rt?ba. M?s pied?v?jam lab?ko cenu barotavas Latvij?.Metode darbojas ar jebkuru traktoriem.Uz??mums pied?v? visplaš?ko l?niju barotavas.

SIA "Zapagromash" ra?o: - Barotavas ar horizont?l?m skr?v?m tilpumu 12 m3 un 15m3 ar kausu iekr?v?ju vai kuteris - Barotavas ar vertik?l?m skr?v?m 6 m3, 11m3, 14m2, 16m3, 18m3, 21m3

Ko nopirkt barotavas zvan?t +375 29 623-70-01